Tin liên quan

Ban hành Thông tư số 26 /2016/TT-BXD quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

Ngày tạo : 12/12/2016

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư số 26 /2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/12/2016, thay thế cho TT 03/2011/TT-BXD về kiểm định, giám định và an toàn chịu lực, phù hợp chất lượng; TT 02/2012/TT-BXD về bảo trì công trình dân dụng; TT 10/2013/TT-BXD về QLCL CT; TT 09/2014/TT-BXD về sửa đổi một số điều của các thông tư hướng dẫn NĐ 15/2013/NĐ-CP về QLCL CT.

Thông tư làm rõ các nội dung của Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 25/7/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng. Thông tư nhằm phân định rõ trách nhiệm giữa các chủ thể có liên quan về quản lý chất lượng công trình xây dựng (chủ đầu tư và các nhà thầu); về kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công xây dựng và khi hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng, chi phí thực hiện kiểm tra của cơ quan chuyên môn về xây dựng; quy định chế độ giám sát thi công xây dựng công trình và nội dung thực hiện giám sát thi công xây dựng; quy định về bảo trì công trình; công trình, bộ phận công trình bắt buộc phải quan trắc trong quá trình khai thác, sử dụng; quy định đánh giá an toàn chịu lực và an toàn vận hành công trình trong quá trình khai thác, sử dụng; quy định về trách nhiệm của các chủ thể trong quá trình quản lý dự án (khảo sát, giám sát, thẩm tra thiết kế, nghiệm thu thiết kế...).

Các tin liên quan