Tin liên quan

Ban hành Thông tư hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng

Ngày tạo : 23/03/2017

Theo đề nghị của Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng ban hành thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng. Thông tư này hướng dẫn xác định chi phí thực hiện các công việc bảo trì công trình xây dựng quy định tại điều 37 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/5/2017 và thay thế thông tư số 11/2012/TT-BXD ngày 25/12/2012 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí bảo trì công trình xây dựng.

Tải file đính kèm.

Các tin liên quan