Nghiên cứu khoa học

Nghiên cứu khoa học

Ngày tạo : 30/05/2024

Các nhiệm vụ nghiên cứu Viện thực hiện trong giai đoạn 1981-2021:

 

TT

Giai đoạn/năm

Tổng số

Đề tài

Tiêu chuẩn

Dự án RD

1

1981-1985

50

40

10

-

2

1986-1990

19

10

9

-

3

1991-1995

14

3

11

-

4

1996-1999

91

31

47

13

5

2000-2005

119

53

56

10

6

2006-2010

344

90

243

11

7

2011-2015

120

22

84

14

8

2016-2021

112

35

74

3

 

 

Các tin liên quan