Hội nghị khoa học Cán bộ trẻ lần thứ XVI

Tuyển tập Hội nghị Khoa học cán bộ trẻ lần thứ XVI

Ngày tạo : 29/05/2022

Tuyển tập Hội nghị Khoa học cán bộ trẻ lần thứ XVI gồm 69 báo cáo của hơn 100 tác giả, được chia làm 3 phần: Phần 1: Tiểu ban 1: Bê tông - Vật liệu xây dựng - Các lĩnh vực khác; Phần 2: Tiểu ban 2: Kết cấu - Công nghệ xây dựng; Phần 3: Tiểu ban 3: Địa kỹ thuật - Trắc địa công trình.

Bìa, mục lục.

Phần 1. Bê tông - Vật liệu xây dựng - Các lĩnh vực xây dựng khác.

Phần 2. Kết cấu - công nghệ xây dựng 

Phần 3. Địa kỹ thuật - Trắc địa xây dựng 

Các tin liên quan