Quyết định pháp lý

Viện Khoa học công nghệ xây dựng được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm, chứng nhận chất lượng sản phẩm

Theo đề nghị của Vụ trưởng các Vụ: Khoa học Công nghệ và Môi trường, Vật liệu xây dựng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ký quyết định số 1029/QĐ-BXD ngày 05 tháng 8 năm 2020 về việc chỉ định Viện Khoa học công nghệ xây dựng (số 81 Trần ... Chi tiết

Quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ký quyết định số 67/QĐ-BXD ngày 25 tháng 01 năm 2018 Chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp. ... Chi tiết