Một số chứng chỉ Hợp quy đã cấp

Viện Khoa học công nghệ xây dựng đánh giá chứng nhận sản phẩm vật liệu chống thấm gốc xi măng - polyme của Công ty TNHH Đầu tư Mika Việt Nam sản xuất phù hợp với Quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD và BS-EN 14891:2017

Ngày tạo : 10/04/2018

Ngày 29/09/2017, Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã tiến hành trao Giấy chứng nhận phù hợp Quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD và BS-EN 14891:2017 cho sản phẩm vật liệu chống thấm của Công ty TNHH Đầu tư Mika Việt Nam có địa chỉ tại 28 Tân Phước, phường Tân Phước, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Phương thức đánh giá: Phương thức 5. Giấy chứng nhận hợp quy có hiệu lực trong vòng 36 tháng kể từ ngày cấp và chịu sự đánh giá giám sát 12 tháng/lần của Viện Khoa học công nghệ xây dựng.

 

 

Các tin liên quan