Một số chứng chỉ Hợp quy đã cấp

Viện Khoa học công nghệ xây dựng đánh giá chứng nhận sản phẩm của Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và sản xuất Sơn Huy

Ngày tạo : 10/04/2018

Ngày 18/07/2017, Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã tiến hành trao Giấy chứng nhận: bó vỉa bê tông đúc sẵn phù hợp với TCVN 10797:2015, hào kỹ thuật bê tông đúc sẵn phù hợp với TCVN 8700:2011, cống hộp bê tông đúc sẵn phù hợp với TCVN 9116:2012, kênh bê tông đúc sẵn phù hợp với TCVN 11362:2016 cho Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và sản xuất Sơn Huy có địa chỉ tại Xóm 6 xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Phương thức đánh giá: Phương thức 5. Giấy chứng nhận hợp quy có hiệu lực trong vòng 36 tháng kể từ ngày cấp và chịu sự đánh giá giám sát 12 tháng/lần của Viện Khoa học công nghệ xây dựng.

Các tin liên quan