Một số chứng chỉ Hợp quy đã cấp

Viện Khoa học công nghệ xây dựng đánh giá chứng nhận kính phủ mềm bức xạ thấp

Ngày tạo : 22/10/2018

Ngày 21/03/2018, Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã tiến hành trao Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2017/BXD cho lô sản phẩm Kính phủ mềm bức xạ thấp được nhập khẩu bởi Công ty TNHH TM XD Thành Ký có địa chỉ tại: 171 Phạm Thế Hiển, phường 2, quận 8, TP. Hồ Chí Minh.

Phương thức đánh giá: Phương thức 7. Giấy chứng nhận chỉ có giá trị với lô hàng theo hợp đồng mua bán số 177-2017/AGC-TK/24 ngày 20/12/2017 và tờ khai nhập khẩu số 101813295620 ngày 12/01/2018.

Các tin liên quan