Một số chứng chỉ Hợp quy đã cấp

Chứng nhận sản phẩm Xi măng Poóc Lăng hỗn hợp PCB 40 và PCB 50

Ngày tạo : 26/03/2021

Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã trao Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp TCVN 6260 : 2009 Xi măng Poóc Lăng hỗn hợp – Yêu cầu kỹ thuật, QCVN 16:2019/BXD cho Xi măng Poóc Lăng hỗn hợp PCB 40 và PCB 50 được sản xuất tại Công ty TNHH Một thành viên vật liệu xây dựng xanh Hamaco tại KCN Sông Hậu - giai đoạn 1, xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Phương thức chứng nhận: Phương thức 5. Giấy chứng nhận có giá trị từ ngày 08/02/2021 đến ngày 07/02/2022. Giấy chứng nhận này sẽ được gia hạn tiếp 12 tháng/lần sau các lần đánh giá giám sát vào tháng 02/2022 và tháng 02/2023.

Các tin liên quan