Một số chứng chỉ Hợp quy đã cấp

Chứng nhận sản phẩm hợp quy cho Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4- Chi nhánh tập đoàn Điện lực Việt Nam

Ngày tạo : 29/09/2020

Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã tiến hành trao Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2017/BXD cho sản phẩm Tro bay được cung cấp bởi Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4.

Các sản phẩm được chứng nhận gồm: Tro bay dùng cho Xi măng; Tro bay dùng cho Bê tông, Vữa xây dựng.

Phương thức đánh giá: Phương thức 5.

Giấy chứng nhận có giá trị trong 12 tháng kể từ ngày ký.

Các tin liên quan