Một số chứng chỉ Hợp quy đã cấp

Chứng nhận sản phẩm hợp quy cho Hợp tác xã Vận tải Trung Hiếu

Ngày tạo : 29/09/2020

Ngày 08/06/2020, Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã tiến hành trao Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2017/BXD cho sản phẩm Gạch Bê tông được cung cấp bởi Hợp tác xã Vận tải Trung Hiếu có đia chỉ tại thôn Tiến Vũ 8, xã An Tường, thành phố Tuyên Quang.

Sản phẩm được chứng nhận: Gạch đặc M7,5 kích thước 220x105x60 mm.

Phương thức đánh giá: Phương thức 5.

Giấy chứng nhận có giá trị từ 08/06/2020 đến 07/06/2021.

Giấy chứng nhận.

Các tin liên quan