Một số chứng chỉ Hợp quy đã cấp

Chứng nhận sản phẩm hợp quy cho Công ty Cổ phần T&P GLOBAL

Ngày tạo : 29/09/2020

Ngày 08/07/2020, Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã tiến hành trao Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2017/BXD cho sản phẩm Tro bay và Phụ gia khoáng cho Bê tông đầm lăn được cung cấp bởi Công ty Cổ phần GLOBAL có đia chỉ tại thôn Ma Ty, xã Phước Tân, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận.

Các sản phẩm được chứng nhận gồm: Tro bay dùng cho Xi măng; Tro bay dùng cho Bê tông, Vữa xây dựng; Phụ gia khoáng cho Bê tông đầm lăn.

Phương thức đánh giá: Phương thức 5.

Giấy chứng nhận có giá trị từ 08/07/2020 đến 07/07/2021.

Giấy chứng nhận.

Các tin liên quan