Một số chứng chỉ Hợp quy đã cấp

Chứng nhận sản phẩm hợp quy cho Công ty Cổ phần Bê tông Khí Viglacera

Ngày tạo : 29/09/2020

Tháng 02/2020, Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã tiến hành trao Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2017/BXD cho sản phẩm Bê tông khí chưng áp được sản xuất bởi Công ty Cổ phần Bê tông Khí Viglacera có địa chỉ tại Khu Công nghiệp Yên Phong, xã Long Châu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Các sản phẩm được chứng nhận gồm: Sản phẩm Bê tông khí chưng áp – Cấp cường độ B3; Sản phẩm Bê tông khí chưng áp – Cấp cường độ B4.

Phương thức đánh giá: Phương thức 5.

Giấy chứng nhận có giá trị từ 05/02/2020 đến 04/02/2021.

Giấy chứng nhận.

Các tin liên quan