Một số chứng chỉ Hợp quy đã cấp

Chứng nhận Phụ gia tro bay hoạt tính dùng cho xi măng của Công ty TNHH MTV Chế biến chất thải công nghiệp Hà Tĩnh đạt Quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD

Ngày tạo : 21/07/2017

Ngày 18/05/2017, Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng đã tiến hành trao Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp Quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD cho sản phẩm Phụ gia tro bay hoạt tính dùng cho xi măng của Công ty TNHH MTV Chế biến chất thải công nghiệp Hà Tĩnh tại Thôn Nam Xuân Sơn, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Phương thức đánh giá: Phương thức 5. Giấy chứng nhận hợp quy có hiệu lực trong vòng 36 tháng kể từ ngày cấp và chịu sự đánh giá giám sát 12 tháng/lần của Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng.

Các tin liên quan