Một số chứng chỉ Hợp quy đã cấp

Chứng nhận hợp quy sản phẩm Gạch bê tông đặc M10, M7,5

Ngày tạo : 29/03/2021

Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã trao Giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm phù hợp QCVN 16:2017/BXD cho Gạch bê tông đặc kích thước (220x105x65)mm, M10; kích thước (250x150x100)mm, kích thước (220x105x60)mm được sản xuất tại Hợp tác xã kinh doanh vận tải và vật liệu xây dựng Hải Đức có địa chỉ tại thôn 3, xã Lưỡng Vượng, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Phương thức chứng nhận: Phương thức 5. Giấy chứng nhận có giá trị lần đầu từ ngày 15/5/2020 đến ngày 15/5/2021.

Các tin liên quan