Các đơn vị trực thuộc

Các đơn vị trực thuộc Viện

Ngày tạo : 11/04/2018

1. Phòng Tổ chức hành chính

Điện thoại: (+84).4.37561358-Fax: (+84).4.38361197; E-mail: tchc@ibst.vn

2. Phòng Kế hoạch - kỹ thuật

Điện thoại: (+84).4.38360825/38360016-Fax: (+84).4.38361197; E-mail: khkt@ibst.vn

3. Phòng Tài chính - kế toán

Điện thoại: (+84).4.38360827-Fax: (+84).4.38361197; E-mail: tckt@ibst.vn

4. Viện chuyên ngành Bê tông 

Điện thoại: (+84).4.37544013-Fax: (+84).4.38361197; E-mail: vienbetong@ibst.vn

5. Viện chuyên ngành Kết cấu công trình xây dựng

Điện thoại: (+84).4.62670817-Fax: (+84).4.38361197; E-mail: ketcau@ibst.vn

6. Viện chuyên ngành Địa kỹ thuật

Điện thoại: (+84).4.37544014-Fax: (+84).4.38361197; E-mail: viendiakythuat@gmail.com

7. Phân Viện khoa học công nghệ xây dựng miền Trung

Điện thoại: (+84).54.3830126; E-mail: pvmt@ibst.vn

8. Phân Viện Khoa học công nghệ xây dựng miền Nam

Điện thoại: (+84).8.37270166; E-mail: phanvienmiennam@ibst.vn, Website: http://ibsts.vn/

9. Trung tâm tư vấn chống ăn mòn và xây dựng

Điện thoại: (+84).4.37540189-Fax: (+84).4.37558082; E-mail: ccp@ibst.vn

10. Trung tâm tư vấn trắc địa và xây dựng

Điện thoại: (+84).4.38361606-Fax: (+84).4.38361197; E-mail: tracdia@ibst.vn

11. Trung tâm tư vấn thiết kế và xây dựng

Điện thoại: (+84).4.38360015; E-mail: ccdci-ibst@hn.vnn.vn

12. Trung tâm công nghệ xây dựng

Điện thoại: (+84).4.37561356-Fax: (+84).4.38361197; E-mail: ttcn@ibst.vn

13. Trung tâm tư vấn xây dựng công nghiệp và hạ tầng

Điện thoại: (+84).4.37560838-Fax: (+84).4.38361197; E-mail: cnht@ibst.vn

14.Trung tâm tư vấn thiết bị và xây dựng

Điện thoại: (+84).4.2670206/38360828-Fax: (+84).4.38361197; E-mail: cecc@ibst.vn

15.Trung tâm phát triển công nghệ và vật liệu xây dựng 

Điện thoại: (+84).4.37557849-Fax: (+84).4.38361197; Website: www.tdbm.vn; E-mail: info@tdbm.vn

16. Trung tâm triển khai công nghệ xây dựng miền Trung

Điện thoại: (+84).54.3830126; E-mail: ibst.danang@ibst.vn

17. Trung tâm Kết cấu thép và xây dựng

Điện thoại: 024.62670734; Email: vienketcauthep@gmail.com

18.Trung tâm triển khai công nghệ xây dựng miền Tây

Điện thoại:(+84).982181936,E-mail: ttmtay@ibst.vn

19. Trung tâm các Dự án quốc tế và xây dựng

Điện thoại:(+84).989733388; Email: daqt.ibst@gmail.com

20. Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ xây dựng IBST

Điện thoại: (+84).4.37561354; Website: ibstcotec.com.vn; E-mail: ibstcotec@ibst.vn

 

 

Các tin liên quan