Ban biên tập

Ban biên tập Tạp chí KHCN Xây dựng

Ngày tạo : 12/01/2022


1. TS.. Nguyễn Nam Thắng - Phó Tổng biên tập, Trưởng Ban biên tập

2. PGS. TS. Trần Chủng - Phó Chủ tịch HĐKH

3. TS. Nguyễn Hồng Hải - Biên tập viên

4. TS. Đinh Quốc Dân - Biên tập viên

5. TS. Nguyễn Thanh Bình - Biên tập viên

6. TS. Cao Duy Khôi - Biên tập viên

7. TS. Hoàng Minh Đức - Biên tập viên

8. GS. TS. Trần Văn Liên - Biên tập viên

9. TS. Phạm Anh Tuấn - Biên tập viên

10. CN. Nguyễn Thị Thu Hà - Thư ký tòa soạn

Các tin liên quan