Chứng nhận hợp chuẩn

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận sản phẩm vật liệu xây dựng phù hợp tiêu chuẩn

Ngày tạo : 01/02/2019

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ Xây dựng chứng nhận Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã đăng ký bổ sung hoạt động chứng nhận sản phẩm vật liệu xây dựng phù hợp tiêu chuẩn theo Giấy chứng nhận số 34/CNĐKCN-BXD ngày 25/01/2019.

Các tin liên quan