Thông báo

Thông báo kết quả xét tuyển đặc cách viên chức đợt tháng 12 năm 2018

Căn cứ bảng tổng hợp kết quả điểm học tập, phỏng vấn ứng viên xét tuyển đặc cách viên chức đợt tháng 12 năm 2018, Viện Khoa học công nghệ xây dựng thông báo kết quả xét tuyển như sau:

Số lượng ứng viên tham gia phỏng vấn là 06 tại các vị trí: Kiểm định chất lượng thi công xây dựng, tư vấn giám sát chất lượng công trình xây dựng; nghiên cứu chuyên ngành kết cấu công trình xây dựng và tư vấn giám sát chất lượng công trình xây dựng; nghiên cứu chuyên ngành kết cấu công trình xây dựng và tư vấn ứng dụng về kỹ thuật công nghệ xây dựng; tư vấn ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong lĩnh vực xây dựng công trình công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật, môi trường và tư vấn giám sát chât lượng công trình xây dựng. Kết quả phỏng vấn 06/06 ứng viên đạt yêu cầu.

Kết quả xét tuyển đặc cách viên chức.

Các tin liên quan