Thông báo

Thông báo danh sách ứng viên đủ điều kiện dự xét tuyển đặc cách viên chức năm 2020

Thực hiện thông báo số 1233/TB-VKH ngày 24 tháng 8 năm 2020 về tuyển dụng viên chức năm 2020, ngày 05/10/2020 Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã ký duyệt danh sách ứng viên đủ điều kiện dự xét tuyển đặc cách viên chức gồm có 14 người.

Danh sách ứng viên đủ điều kiện dự xét tuyển đặc cách viên chức năm 2020.

Các tin liên quan